Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Novosti u verziji 10.0

 • Omogućeno preuzimanje tečajne liste banke direktno iz programa sa Internet stranica banke
 • Ugrañeno upozorenje ako je tečaj pojedine valute različit za x% od prethodnog tečaja za tu valutu
 • Podešavanje Postotka provizije i Minimalnog iznosa provizije prebačeno u Postavke programa -> Tečajna lista. Na taj način je moguće podesiti inicijalnu proviziju Mjenjačnice bez potrebe da se unese prva tečajna lista.
 • Onemogućena izmjena šifre korisnika koja se koristila ranije
 • Sortiranje apoena na specifikaciji od većeg prema manjem
 • Pamti se pozicija i veličina početne forme programa. Na taj način korsnik si može inicijalno podesiti veličinu i poziciju glavne forme programa.
 • Omogućeno podešavanje 3 nivoa logiranja akcija u programu (1-bez logiranja, 2-samo greške, 3-sve akcije)
 • Ugrañeni predlošci za ispis potvrda u glavni program
 • Ugrañena podrša za «RAW Data print», tj. da se ne koristi Windows driver štampača, već štampa ide direktno na odabrani prointer
 • Izgled tečajne liste - omogućeno da se umjesto postotka provizije, ako je isti 0%, ispisuje "Nema provizije" ili "No Commision"
 • Ugrañena mogucnost poništenja konačnog obracuna dn. blagajne pod uvjetom da nema unesene nove tečajne liste
 • UID, ZKI, JIR i ostali fiskalni podaci ubačeni su u log transakcija
 • Omogućeno parametarski zaokruzivanje vrijednosti tečajeva na željeni broj decimala prilikom formiranja tecajne liste
 • Ugrañena mogućnost zabrane izmjene lokacije (foldera) prilikom čitanja datoteke banke za punjenje tečajne liste
 • Ugrañeno Pop-Up upozorenje kod isplata stranih valuta da se isplaćeni iznos mora vratiti u blagajnu prije isplate za banku
 • U postavkama štampača za blag. potvrde omogućeno da se jednim odabirom promijene svi predlošci sa POS na široku štampu i obrnuto
 • Omogućena detaljna prilagodba postavki za Windows printer (Font.Name, Font.Bold, Font.Size)
 • Ugrañena mogućnost automatskog arhiviranja podataka nakon izrade Obračuna dnevne blagajne
 • Omogućen odabir ranije unesenih kljenata radi bržeg unosa u slučajevima kad se pojavljuju isti klijenti

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2022 | Dizajn i izrada: Alfa BIT