Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Novosti u verziji 11.0

Nove funkcionalnosti i kontrole:

 • Omogućeno direktno slanje svih izvješća iz programa na email adrese jednog ili više primatelja u obliku PDF privitka (attachmenta)
 • U “Pregledu transakcija po kriterijima ” dodani novi filteri i mogućnosti prikaza transakcija (npr. samo stornirane ili nestornirane transakcije, samo povoljniji tečajevi, prikaz samo odabranih valuta, prikaz osobnih podataka klijenta, prikaz serijskih brojeva novčanica…)
 • Na formi za P rodaju valute banci ugrađen gumb za ažuriranje Specifikacije po apoenima koji se pojavljuje ako je strana valuta isplaćena iz blagajne.
 • Ugrađena mogućnost uključivanja obaveznog unosa serijskih brojeva novčanica po pojedinoj valuti, posebno prilikom otkupa odnosno prodaje strane valute. Ograničenje je moguće podesiti za određeni iznos transakcije u stranoj valuti, odnosno za iznos protuvrijednosti u kunama. Podešavanje se vrši u šifarniku valuta.
 • Ugrađena mogućnost uključivanja obavezne identifikacije klijenta za transakcije čija vrijednost prelazi određeni iznos u stranoj valuti ili pak za kune, protuvrijednost transakcije u kunama. Podešavanje se vrši u šifarniku valuta.
 • U postavkama programa u odjeljku “O tkup i Prodaja ” omogućeno je uključivanje kontrole da se pri korištenju povoljnijeg tečaja mora identificirati klijent (upisati osobni podaci). Posebno za otkup odnosno prodaju strane gotovine.
 • Ugrađno bilježenje povijesti prijava poslovnog prostora u Poreznu upravu uz mogućnost prikaza odgovarajućeg izvješća za odabrani period.
 • U postavkama programa, odjeljak “Arhiviranje”, omogućeno je uključivanje arhiviranja Fiskal certifikata.
 • Ugrađena mogućnost blokiranja rada sa pojedinom valutom (npr. ako se u toku dana ustanovi da je tečaj neispravan)
 • Omogućeno ažuriranje šifarnika banaka direktno iz programa uključujući i definicije formata tečajnih listi banaka.
 • Omogućeno ažuriranje šifarnika kodnih stranica štampača direktno iz programa.
 • Pri unosu tečajne liste provjerava se da li je datum sa kojim se unosi tečajna lista različit od datuma računala te u tom slučaju program upozorava korisnika na moguću nepravilnost. Ovo je upozorenje moguće isključiti u postavkama programa.
 • Pri unosu transakcije otkupa ili prodaje strane valute uspoređuje se datum transakcije sa datumom odziva Porezne uprave. U slučaju različitih datuma program ne dozvoljava upis transakcije. Ovu je kontrolu moguće isključiti u postavkama programa.
 • Kod pokretanja programa provjerava se da li u bazi postoje transakcije starije od prošle godine i da li je ukupan broj transakcija u bazi veći od 10000 te u tom slučaju program upozorava da je preporučeno arhivirati podatke u arhivsku bazu podataka.

 

Ostalo

 • Na glavnoj početnoj formi programa dodan je gumb “ i ” kojim se otvara prozor sa svim najvažnijim podacima vezanim uz program (npr. Datum i vrijeme posljednje transakcije, datum posljednjeg obračuna, datum posljednje tečajne liste, ukupan broj transakcije i sl.).
 • Ugrađena mogućnost testiranja štampe POS štampača direktno iz postavki programa.
 • Program Mjenjačnica moguće je pokrenuti sa komandnolinijskim parametrima pri čemu su parametri: 1) putanja do baze, 2) šifra operatera 3) lozinka
 • U Postavkama pod “O stalo ” ugrađena je mogućnost isključivanja upozorenja “Kraj rada” koje se pojavljuje pri zatvaranju programa
 • U Postavkama pod “O stalo ” omogućena je promjene boje pozadine glavne maske programa. To je korisno ako se na računalu koriste dvije instance programa (npr. jedna za testiranje, a jedna za pravi rad) pa da je lako uočljivo u kojoj je korisnik prijavljen.
 • Ukoliko korisnik nema autorizaciju za pregled i izmjenu postavki programa, omogućena mu je izmjena samo lokalnih postavki koje nemaju utjecaja na rad programa (štampač, predlošci, ispis…)
 • Omogućen proizvoljan izbor naziva glavne baze. Da sada je naziv baze morao biti “Mjenjacnica.mdb”
 • U Postavkama pod “A rhiviranje ” omogućeno uključivanje automatskog pokretanja proizvoljne aplikacije nakon obavljenog arhiviranja podataka (npr. programa ili skripte za FTP prijenos baze, logova ili sl. na željenu lokaciju)
 • Nakon potvrde unosa tečajne liste kreira se log zapis sa svim podacima na tečajnoj listi uključujući i kriptirane podatke. Ovo je aktivno ukoliko je u postavkama uključeno logiranje transakcija.
 • Na formi za Prodaju valute banci omogućen je upis vremena transakcije. Vrijeme transakcije se može mijenjati samo ako je datum prijave u program veći od sistemskog datuma računala i ako je u tom datumu to prva transakcija.

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2022 | Dizajn i izrada: Alfa BIT