Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Novosti u verziji 4.0

  • Dodana je mogućnost prikaza nove maske za izračun povrata kuna stranci kod slučaja prodaje valute. Ova je opcija isključivo zanimljiva mjenjačima koji uz otkup vrše i prodaju strane valute. Ovu opciju moguće je uključiti/isključiti u postavkama programa. U slučaju da je opcija uključena, maska za povrat kuna se automatski prikazuje nakon prodaje valuta. Masku za povrat kuna moguće je pozvati u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku F3 bez obzira da li je opcija uključena ili nije.
  • Dodana je mogućnost da se maska za otkup ne uklanja sa ekrana nakon izvršenog otkupa, već je odmah automatski prikazana za obavljanje novog otkupa. Ovu je opciju muguće uključiti ili isključiti u postavkama programa.
  • Dodana je podršaka za brži i pregledniji ispis blagajničkih dokumenata na starijim matričnim štampačima. Ispis blagajničkih dokumenata podešava se u postavkama programa.
  • Dodana je podrška za mrežni rad. To se odnosi na korisnike koji imaju potrebu koristiti program na dva računala, a koristiti zajedničku blagajnu (npr. recepcije hotela). Uvjet za takav način rada je da su računala umrežena.
  • Kod otkupa stranih čekova uvedena je kontrola o obaveznom unosu serijskog broja čeka. Time je spriječena mogućnost pogreške prilikom izrade specifikacije što se ranije već dešavalo.
  • U postavkama programa dodana je mogućnost da se određene lokacije datoteka parametarski odrede. Npr. moguće je odrediti lokaciju (folder) na računalu za arhive, tako da se taj folder automatski otvara prilikom arhiviranja. Isto je tako moguće odrediti folder za tečajne liste banke koje se učitavaju sa Interneta.
  • Dodana je nova "statusna traka" na dnu ekrana u kojoj su prikazane osnovne informacije o posljednjoj transakciji. Ova je opcija zanimljiva korisnicima koji imaju sporije štampače. Nakon što se potvrdi unos transakcije (otkupa ili prodaje), maska nestaje sa ekrana, štampač još uvijek štampa, a informacija o iznosu za isplatu se vidi u statusnoj traci. Na taj način djelatnik ne mora čekati da se štampanje završi kako bi isplatio novac.
  • U postavkama programa ugrađena su nova polja kod unosa podataka koji će se ispisivati na blagajničkim potvrdama. Sada je moguće odrediti proizvoljan tekst ispod ispisa mjenjačkog mjesta.
  • Aplikacija sa pomoćnim izvješćima za knjigovođe je dorađena i ima mogućnost izrade dnevnika blagajne za određeni period kao i zbirnih podatka iz obračuna dnevne blagajne.
  • Izrađen je kompletan novi pomoćni program koji služi za rad sa arhivama. U ovom je programu moguće automatski povratiti podatke iz posljednje obavljene arhive, ili odabrati željenu arhivu za povrat podataka. Posebna pažnje posvećena je korisnicima koji imaju velik broj transakcija u godini, te je uvedena mogućnost pohrane podataka u posebnu arhivsku bazu kako bi im se glavna baza smanjila i rad postao brži.

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2022 | Dizajn i izrada: Alfa BIT