Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Novosti u verziji 7.0

a) Nove funkcionalnosti

 • Na maski za Otkup pritiskon na tipku F6 ili klikom na gumb "PRODAJA" omogućeno je direktno pozivanje maske za prodaju strane valute i obrnuto, tj. sa maske za prodaju pritiskom na F5 otvara se direktno maska za otkup strane valute.
 • Na maskama otkupa i prodaje promjenu rezidentnosti moguće je izmijeniti direktno pritiskom na tipku F12.
 • Unos datumskih vrijednosti na poljima u cijelom programu moguće je vršiti odabirom putem miša. Datum je i dalje moguće upisivati ručno putem tipkovnice.
 • U postavkama programa pod opcijom Otkup/Prodaja moguće je podesiti koja će se valuta automatski nuditi kod otkupa valute, a koja kod prodaje valute
 • U postavkama programa pod opcijom Otkup/Prodaja moguće je podsiti koja će se oznaka rezidentnosti nuditi kod otkupa valute, a koja kod prodaje valute.
 • U postavkama programa pod opcijom Ispis potvrda moguće je podesiti broj kopija automatskog ispisa potvrda o otkupu i prodaji strane valute. Kod uplata i isplata ova opcija nema efekta, osim ako se podesi štampanje od 0 kopija. Tada se neće štampati niti uplate niti isplate. Ovo je pogodno kad se vrše razna testiranja gdje ispis nije potreban ili kod ponovnog unosa transakcija koje su prethodno ručno obavljane, te ispis također u tom slučaju nije potreban.U postavkama programa pod opcijom Otkup/Prodaja moguće je podesiti da li će se prikazivati trenutni saldo blagajne u kunama na maski za otkup valute, odnosno trenutrni saldo odabrane strane valute kod prodaje valute. Ova je opcija pogodna kod mjenjača kojima je ekran okrenut prema strankama ili ga stranke lako mogu vidjeti. U tom slučaju nije poželjno da stranke vide trenutni saldo blagajne (npr. potencijalni pljačkaš).
 • Na maskama za otkup i prodaju dodano je polje u koje se upisuje iznos koji je stranka dala. Kod otkupa je to iznos strane valute, a kod prodaje je to iznos kuna. Inicijalno se polje automatski puni, te se naknadno uvijek može izmijeniti.
 • Izbačena je maska za prikaz povrata kuna stranci nakon obavljene transakcije prodaje strane valute. Informacija o povratu iznosa stranci nalazi se u statusnoj traci (na dnu ekrana) sa ostalim podacima o posljednjoj upisanoj transakciji i ne briše se sve do unosa nove transakcije.
 • U postavkama programa pod opcijom Otkup/Prodaja moguće je podesiti da se na potvrdi o otkupu i potvrdi o prodaji ispisuje koliko je stranka dala kuna odnosno strane valute, te koliko joj treba vratiti.
 • Na maskama za otkup i prodaju dodan je gumb kojim je omogućeno skupno ispisivanje proizvoljnog broja zadnjih istovrsnih transakcija. Ovo je prikladno kad stranka mijenja više valuta, pa se na jednom listiću mogu odštampati sve valute te zbir u kunama.
 • U postavkama programa pod opcijom Otkup/Prodaja moguće je podesiti boju pozadine za polja na maskama otkupa i prodaje.
 • Naziv banke kod tečajnih liste se pamti. To znači da ako pozovete pregled ili listanje neke prethodne tečajne liste, na njoj će biti prikazan naziv banke sa kojim je mjenjačnica tada poslovala.
 • Prilikom pokušaja unosa tečajne liste, ako nije obavljen Obračun Dnevne Blagajne za prethodni datum, program će automatski ponuditi izradu konačnog obračuna dnevne blagajne za taj datum. Time je znatno ubrzan rad jer se više nije potrebno odjaviti i prijaviti u prethodni datum za obavljenje tog obračuna.
 • Na maski za pregled i ispis transakcija, strornirane transakcije su iskazane crvenom bojom.
 • U glavnom meniju Šifarnici ukinut je meni Mjenjačke provizije. Sada se više ne može podesiti posebno postotak provizije za čekove koji glase na stranu valutu, a posebno za gotovinu, već se postotak provizije definira na samoj maski za unos tečajne liste i on je jedinstven.
 • Na maski za unos tečajne liste omogućeno je upisivanje iznosa minimalne provizije u kunama. Na taj način moguće je osigurati minimalnu proviziju kod slučajeva kada stranke mijenjaju male iznose.
 • U postavkama programa pod opcijom Kontrole -> Ostale kontrole moguće je podesiti da li je dozvoljena izmjena postotka provizije i minimalnog iznosa provizije u kunama.
 • U postavkama programa pod opcijom Kontrole -> Ostale kontrole moguće je podesiti da li je dozvoljena djelomična (parcijalna) isplata pojedine strane valute prilikom obavljanja "Prodaje valute banci". Djelomičnu isplatu strane valute moguće je vršiti isključivo za gotovinu, a ukoliko se valuta isplati djelomično, kod slijedeće Prodaje valute banci na izračunati potrebni iznos za isplatu pribrojiti će se i razlika između izračunatog potrebnog iznosa i stvarno isplaćenog iznosa strane valute.
 • Na maski za podešavanje valuta (Šifarnici -> Valute) moguće je odrediti redosljed prikazivanja valuta na ispisanoj tečajnoj listi, moguće je svaku valutu ispisivati podebljano, različitom bojom fonta ili različitom bojom pozadine.
 • U postavkama programa pod opcijom Tečajna lista moguće je odrediti da li će se tečajna lista prikazivati i ispisivati na engleskom jeziku. To je naročito zanimljivo mjenjačima koji posluju u turističkim središtima gdje su većina stranaka strani državljani.
 • U postavkama programa pod opcijom Ostalo moguće je podesiti veličinu ispisa informacija o posljednjoj upisanoj transakciji koje se prikazuju na dnu glavne maske programa.
 • Kod prve početne instalacije programa, predefinirana su automatski tri nivoa autorizacije programa: "Voditelj", "Mjenjač" i "Kontrolor". Autorizacija "Voditelj" ima sve omogućene opcije u programu, autorizacija "Mjenjač" ima sve opcije osim opcija iz menija Šifarnici i Postavka programa, dok autorizacija "Kontrolor" ima samo opcije izvješća. I dalje je moguće definirati druge različite nivoe autorizacija u programu. Svaki korisnik može imati pridružen samo jedan nivo autorizacije.
 • Omogućeno je parametarski podesiti da li će se nakon svake upisane transakcije automatski pokretati vanjski program koji ne mora biti certificiran. Na taj je način jednostavno i brzo moguće npr. izraditi podršku za prikaz podataka na displeju za kupce ili pak on-line prosljeđivati transakcije u neki vanjski sustav.
 • Nakon potvrde transakcije "Prodaja valute banci" više se ne prikazuju dnevnik otkupa i dnevnik prodaje, već program automatski nudi izradu specifikacije strane valute za banku. Dnevnike otkupa i prodaje uvijek je moguče naknadno ispisati pozivom odgovarajuće opcije iz menija Izvješća.

b) Izmjene temeljem zakonskih promjena

 • Na maski za prodaju strane valute onemogućeni su svi instrumenti plaćanja osim gotovine
 • U tablici kod opcije za ažuriranje vrsta transakcija (Šifarnici->Vrste transakcija) dodana je kolona "Transakcija aktivna" u kojoj se određuju koje su sve vrste transakcija omogućene u programu. Kod inicijalne prve instalacije programa, transakcije koje su "Odlukom HNB-a" zabranjene, već su automatski podešene kao neaktivne, dok kod instalacije programa na računalo gdje već postoji instaliran program Mjenjačnica, instalacijska procedura automatski deaktivira odgovarajuće vrste transakcija. Radi se o vrstama transakcija koje imaju slijedeće šifre: "UT", "UD", "UK", "IT", "IK" i "ID". Ukoliko u toku rada u programu pokušate upisati vrstu transakcije koja nije aktivna, program Vam to neće dozvoliti.
 • Na maski za izradu obračuna dnevne blagajne, deaktivirani su svi instrumenati plaćanja koji nisu više dozvoljeni.
 • Na maski za uplate i isplate u kunama onemogućen je izbor platnog instrumenta za vrste transakcija "OI" i "OU". Platni instrument je fiksno podešen na "Gotovina".

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2019 | Dizajn i izrada: Alfa IT