Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Novosti u verziji 9.0

a) Nove funkcionalnosti

 • Uklonjena je mogućnost djelomične isplate strane gotovine pri prodaji strane gotovine banci
 • Log zapis transakcija ujednačen je za sve vrste transakcije uključujući i storno transakciju.
 • Prije je log zapis za storno bio djelomičan na način da se u njaga zapisalo samo vrijeme, ID transakcije koja se stornira i akronim transakcije. Sada log zapis storna sadrži sve podatke o transakciji kao i svaka druga transakcija.
 • U log zapis transakcije dodan je podatak o verziji programa sa kojiom je transakcija obavljena.
 • Pojedine postavke programa razdvojene su na lokalnu razinu, tj. na razinu računala na kojem se izvodi program. Tako npr. ako program radi u mrežnom načinu rada (dva računala sa zajedničkom blagajnom), svako računalo može imati zasebne postavke za štampač, izgled maski i sl.
 • Podešavanje broja kopija ispisa blagajničkih potvrda za transakcije otkupa/prodaje strane valute odvojeno je od podešavanja broja kopija ispisa potvrda za transakcije uplata i isplata.
 • Iz postavka programa izbačeni su podaci koji se nisu koristili nigdje u programu (telefon, fax, mobitel, e-mail adresa, direktor)
 • U postavkama programa ugrañena je mogućnost odabira pozivanja vanjske aplikacije koja se pokreće nakon svake transakcije. Prije je to ručno trebalo podasiti od strane proizvođača programa, a sada to korisnik sam može podesiti putem postavki.
 • Poziv vanjske aplikacije premiješten je u kodu nakon «Commit-anja» transakcije, što znači da sada vanjska aplikacija može čitati podatke o transakcijama direktno iz baze podataka. Prije je vanjska aplikacija mogla čitati podatke posljednje transakcije samo iz log zapisa.
 • U postavkama programa omogućeno je podešavanje proizvoljnog prefiksa u nazivu arhivske datoteke.
 • U statusnoj traci u podnožju aplikacije, polje «Današnji datum:» zamijenjeno je sa «Mjenjačko mjesto». Na taj način potencijalni kontrolor prilikom prijave u više mjenjačkih mjesta zna točno na kojem je mjenjačkom mjestu prijavljen.
 • Omogućeno je da se postavke lokacija datoteka mogu podesiti direktno na mrežna odredišta bez prethodne potrebe za «mapiranjem» mrežnog diska. U postavkama programa moguće je uključiti da se na formi za prijavu automatski prikazuje šifra korisnika koji je upisao posljednju transakciju. To je praktično tamo gdje program koristi uglavnom isti korisnik.
 • Pri unosu korisnika (operatera) programa, dodano je polje za OIB. Polje je obavezno.
 • U postavkama programa moguće je uključiti podršku za automatsku fiskalizaciju računa, pri čemu aplikacija komunicira sa vanjskom softverskom komponentom (CISClient) koja odrađuje sav posao oko fiskalizacije računa. Parametre koji se proslijeñuju vanjskoj komponenti za fiskalizaciju takoñer je moguće podesiti u postavkama programa.
 • Pored mogućnosti uključivanja automatske fiskalizacije računa, dodana je i mogućnost prijave poslovnog prostora u Poreznu upravu te naknadno slanje računa u Poreznu upravu. Parametri koji se pri tome koriste, a koji se šalju vanjskoj softverskoj komponenti (CISClient) takoñer se podešavaju u postavkama programa.
 • Ukoliko je podrška za fiskalizaciju uključena, na glavnoj masci programa prikazuje se status fiskaliziranih računa, tj. da li su svi računi ispravno fiskalizirani, odnosno ako nisu moguće je prikazati grešku.

 

 

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2022 | Dizajn i izrada: Alfa BIT